Caribbean Kigo Kukai

willow branches -
the wind playing
on the strings

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz